ISO 21501-4

Phân bố kích thước hạt ISO 21501-4

Phương pháp tương tác ánh sáng hạt đơn

Ngành công nghiệp

Tuân thủ

ISO 14644-1:2015 giới thiệu nhu cầu về máy đếm hạt tiểu phân được hiệu chuẩn theo ISO 21501-4. Các phương pháp hiệu chuẩn đảm bảo độ chính xác và độ lặp lại của dữ liệu. Các phương pháp được nêu trong ISO 14644 và ISO 21501-4 đại diện cho một bước quan trọng trong việc đánh giá chính xác hơn sự nhiễm bẩn của phòng sạch và kiểm soát quy trình được cải thiện.

ISO 21501

ISO 21501, Xác định phân bố kích thước hạt—Phương pháp tương tác ánh sáng hạt đơn, bao gồm bốn phần, trong đó chỉ có Phần 4 sẽ được thảo luận trong bài báo này: Máy đếm hạt tán xạ ánh sáng trong không khí cho không gian sạch Tài liệu và phê duyệt của ISO 2151-4:2007 sau đó thay thế và hủy bỏ ISO 13323- 1:2000. Tiêu chuẩn ISO 21501 mở rộng phạm vi phân tích để bao gồm cả phương pháp đếm hạt tiểu phân trong không khí và đếm hạt tiểu phân trong dung dịch (cả phương pháp tán xạ và dập tắt ánh sáng). Cụ thể, ISO 21501-4 cung cấp quy trình hiệu chuẩn và phương pháp xác minh cho máy đếm hạt trong không khí để giảm thiểu các phép đo không chính xác và giảm sự khác biệt giữa các thiết bị khác nhau. Những hướng dẫn mới này yêu cầu phân tích chiều cao xung (PHA) để hiệu chuẩn máy đếm hạt tiểu phân, giúp giảm sự không nhất quán. Bài báo này từ Particle Measuring Systems liệt kê tất cả các yêu cầu hiệu chuẩn ISO 21501-4, với mô tả ngắn gọn về phương pháp thử nghiệm được áp dụng:

 • Tốc độ dòng lấy mẫu
 • Đếm hiệu quả
 • Nghị quyết
 • Tỷ lệ đếm sai
 • Cài đặt kích thước hạt

Các yêu cầu hiệu chuẩn bổ sung theo ISO 21501-4, chẳng hạn như Mất do trùng khớp ở nồng độ hạt tối đaNồng độ số lượng hạt tối đa cũng được giải thích. Quan tâm đến việc tìm hiểu thêm? Hoàn thành biểu mẫu để có được bài báo đầy đủ. Particle Measuring Systems (PMS) có các giải pháp kiểm soát ô nhiễm phòng sạch hoàn chỉnh dành cho bạn, bao gồm:

Particle Measuring Systems hoạt động trực tiếp ở mọi thị trường lớn và có thể đảm bảo hỗ trợ liên tục như nhau bất kể bạn ở đâu. Liên lạc với chúng tôi hôm nay để nhận được báo giá.

ISO 21501-4 có hai mục tiêu chính: 1) để cải thiện độ chính xác và tương quan dữ liệu giữa thiết bị với thiết bị (máy đếm hạt tiểu phân), và 2) để tăng cường tuân thủ ISO 14644. Khi kết thúc hội thảo trực tuyến này, bạn sẽ có một kiến thức tốt hiểu các khái niệm sau và cách chúng ảnh hưởng đến nỗ lực đếm hạt trong phòng sạch của bạn:

 • Làm thế nào để tuân thủ các yêu cầu hiệu chuẩn máy đếm hạt tiểu phân gần đây nhất
 • Tốc độ dòng mẫu
 • Hiệu quả đếm hạt
 • Độ phân giải máy đếm hạt
 • Máy phân tích độ cao xung (PHA)
 • Tỷ lệ đếm sai
 • Cài đặt kích thước hạt
 • Mất ngẫu nhiên ở nồng độ hạt tối đa
 • Nồng độ số hạt tối đa

Nhấp vào video bên trái để tìm hiểu thêm.

Tài liệu liên quan

Hiểu về ISO 21501-4 cho các ngành Khoa học đời sống

Ghi chú ứng dụng

Đọc thêm >

 

Hiểu về ISO 21501-4 cho ngành Công nghiệp điện tử

Ghi chú ứng dụng

Đọc thêm >

 

 

Beginners Guide

Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về công nghệ hạt tiểu phân

Ghi chú ứng dụng

Đọc thêm >

 

Giám sát phòng sạch ISO 14644-2:2015

Ghi chú ứng dụng

Đọc thêm >

 

 

Giám sát phòng sạch ISO 14644-2:2015

Ghi chú ứng dụng

Đọc thêm >

 

 

A Practical Guide to Aerosol Particle Counter Matching

Hướng dẫn thực hành để kết hợp máy đếm hạt tiểu phân aerosol

Ghi chú ứng dụng

Đọc thêm >

 

Sản phẩm kiểm soát ô nhiễm

Máy đếm hạt tiểu phân trong không khí: Lasair® Pro
Tìm hiểu thêm
Máy đếm hạt tiểu phân cầm tay: Handilaz® Mini II
Tìm hiểu thêm
Máy đếm hạt tiểu phân điều khiển từ xa Airnet® II / IIs (2 Kênh)
Tìm hiểu thêm
Máy đếm hạt tiểu phân điều khiển từ xa: IsoAir® Pro
Tìm hiểu thêm