USP 788

USP 788 Vật chất dạng hạt trong thuốc tiêm

Yêu cầu và Giải pháp USP 788. Thật dễ dàng như 1, 2, 3…

1. Bắt đầu với bài viết tổng quan về USP 788 này

Bài viết này thảo luận về các yêu cầu được đặt ra bởi các tiêu chuẩn Dược điển Hoa Kỳ (USP), Châu Âu (EP) và Nhật Bản (JP) và bao gồm thông tin phát hành USP 788 (USP 42 2018), EP 5.1 và JP 17 gần đây nhất. Các tiêu chuẩn này yêu cầu các dung dịch tiêm được giám sát hiệu quả đối với vi ô nhiễm, đặc biệt là các hạt không hòa tan. 
 
Giấy tờ tổng quan về USP 788
 

2. Xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu này để biết tổng quan về các yêu cầu và giải pháp

USP 788 Yêu cầu & Giải pháp
 
Các hội thảo trên web khác cần xem xét:
 
Đáp ứng Yêu cầu quy định USP 729 / USP 788-1788
 
Tổng quan về sửa đổi USP 1788 2022

3.Nhận giải pháp hiệu quả và đáng tin cậy

Máy đếm hạt tiểu phân trong dung dịch cho USP 788: APSS-2000

Máy đếm hạt tiểu phân trong dung dịch đáp ứng USP 788; kích thước & đếm các hạt lơ lửng trong nhiều loại dung dịch, bao gồm cả dung dịch tiêm.
Liquid Particle Counter for USP 788: APSS-2000
SamplerSight Pharma Particle Counter Software

Phần mềm đếm hạt tiểu phân SamplerSight Pharma

Phần mềm đếm hạt tiểu phân SamplerSight kiểm soát các máy lấy mẫu hoạt động bằng ống tiêm và thu thập dữ liệu từ máy cảm biến hạt tiểu phân LiQuilaz. Hiệu chuẩn USP 788 dễ dàng, tuân thủ 21 CFR Phần 11.

Ngành công nghiệp

Tuân thủ

Sản phẩm kiểm soát ô nhiễm

Máy đếm hạt tiểu phân trong dung dịch cho USP 788: APSS-2000
Tìm hiểu thêm