Bài báo kỹ thuật

Truyền thông CLS-700T: Thông tin kỹ thuật

Sơ lược

Máy lấy mẫu dung dịch ăn mòn (CLS) mô hình 700T là một thiết bị được điều khiển bằng máy tính bao gồm hệ thống lấy mẫu có áp suất và máy đếm hạt tiểu phân trong dung dịch. Cả hai thiết bị phải được giao tiếp riêng biệt thông qua các địa chỉ mạng khác nhau. Bài báo này trình bày các yêu cầu giao tiếp khi áp dụng cho tổ hợp thiết bị CLS-700T / LiQuilaz.

Quan tâm đến việc tìm hiểu thêm? Hoàn thành biểu mẫu trên trang này để nhận bản sao miễn phí của bài báo kỹ thuật Truyền thông CLS-700T: Thông tin kỹ thuật.

CLS-700T Communications: Technical Information