Ghi chú ứng dụng

Các yếu tố ảnh hưởng đến bọt bong bóng nhỏ trong dung dịch

Sơ lược

Trong ngành công nghiệp sản xuất chất bán dẫn, các bọt bong bóng nhỏ (bọt có đường kính nhỏ hơn 100 µm) có thể là chất gây ô nhiễm làm giảm năng suất sản xuất. Ví dụ, nếu các bọt bong bóng nhỏ trong photoresist được phân phối vào một tấm wafer, chúng có thể gây ra lỗi trong vi mạch được tạo ra, do đó gây ra hỏng hóc sớm. Bài báo này thảo luận về một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành các bọt bong bóng trong dung dịch và cách phân biệt các bọt bong bóng với các hạt cứng bằng cách sử dụng máy đếm hạt tiểu phân quang học. Kết quả thí nghiệm trong nước và dung môi phản quang phổ biến, propylen glycol metyl ete axetat, được trình bày. Kết quả được so sánh với dự đoán lý thuyết.

Quan tâm đến việc tìm hiểu thêm? Hoàn thành biểu mẫu trên trang này để nhận một bản sao miễn phí của ghi chú ứng dụng Các yếu tố ảnh hưởng đến bọt bong bóng nhỏ trong dung dịch.

Factors Affecting Microbubbles in Liquids