Ảnh hưởng của chỉ số RI đến đo kích thước hạt trong môi trường chất lỏng bằng phương pháp tiêu hao quang

Ảnh hưởng của chỉ số RI đến đo kích thước hạt trong môi trường chất lỏng bằng phương pháp tiêu hao quang

Phạm vi kích thước hạt từ dưới 0,1 µm đến trên 100 µm bao gồm cả phạm vi hạt từ nhỏ nhất đến lớn nhất của các chất ô nhiễm vi sinh trong môi trường lỏng. Nó cũng bao gồm phạm vi quan tâm của các nhà sản xuất dược phẩm pha tiêm và bán dẫn VLSI, mặc dù mức độ ô nhiễm vi sinh gây hại khác nhau đáng kể. Các nhà sản xuất bán dẫn VLSI chủ yếu quan tâm đến hạt siêu vi mịn trong khi các nhà sản xuất dược phẩm pha tiêm chỉ quan tâm đến hạt siêu vi lớn. Sự khác biệt về phạm vi kích thước này cũng thể hiện sự khác biệt về các kỹ thuật quang học được so sánh với nhau ở đây.

Wavegroups - RI Effects on Particle Size Measurement